แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์

วัตถุประสงค์ : แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ของกรมการแพทย์ ซึ่งข้อมูลบางส่วนจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อสนองต่อการบริการให้มากที่สุด ดังนั้นคำตอบของท่านทุกข้อมีความสำคัญยิ่ง และขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสำรวจ


ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

ข้อ 1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสำรวจ
 ข้าราชการ/ลูกจ้างในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ยกเว้นกรมการแพทย์)
 ข้าราชการ/ลูกจ้างในสังกัดกรมการแพทย์
 ประชาชนทั่วไป/บุคคลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อ 2. อายุของผู้ตอบแบบสำรวจ
 อายุต่ำกว่า 30 ปี
 31 - 40 ปี
 41 - 50 ปี
 51 ปีขึ้นไป


ส่วนที่ 2 : ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์กรมการแพทย์

ข้อ 3. ท่านรู้จักเว็บไซต์กรมการแพทย์จาก
 การค้นหาข้อมูลผ่านทาง Search Engine
 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
 มีผู้แนะนำให้รู้จัก
 อื่นๆ
ข้อ 4. ท่านเคยใช้บริการเว็บไซต์กรมการแพทย์หรือไม่?
 1 - 10 ครั้ง
 มากกว่า 10 ครั้ง
 มากกว่า 20 ครั้ง
 ไม่เคย (ข้ามไปตอบในส่วนที่ 3)
ข้อ 5. ช่วงเวลาที่ท่านใช้บริการส่วนใหญ่
 เช้า (7.00 - 12.00 น.)
 บ่าย (12.00 - 17.00 น.)
 ค่ำ (17.00 น. ขึ้นไป)
ข้อ 6. วันที่ใช้บริการส่วนใหญ่
 จันทร์ - ศูกร์
 เสาร์-อาทิตย์, วันหยุดราชการ


ส่วนที่ 3 : ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กรมการแพทย์ (WWW.DMS.MOPH.GO.TH)

คำถาม พอใจมาก พอใจ ปานกลาง น้อย ไม่พอใจ
  ข้อ 7. ชื่อเว็บไซต์จำง่ายเข้าถึงสะดวกเมื่อเรียกใช้เองหรือค้นหา/เชื่อมโยงมาจากเว็บไซต์อื่น
  ข้อ 8. เว็บไซต์ประมวลผลและแสดงผลรวดเร็ว
  ข้อ 9. การจัดกลุ่มข้อมูลของเว็บไซต์มีความเหมาะสมเข้าใจง่ายและสะดวกต่อการเข้าใช้
  ข้อ 10. ข้อมูลในเว็บไซต์มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ครอบคลุมเนื้อหาทางวิชาการตามต้องการ
  ข้อ 11. ข้อมูลบนเว็บไซต์ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
  ข้อ 12. รูปแบบการนำเสนอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสมและสวยงาม
  ข้อ 13. การเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย
  ข้อ 14. มีช่องทางสำหรับติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
  ข้อ 15. ความพึงพอใจโดยรวมของท่านต่อบริการผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตของกรมการแพทย์


ส่วนที่ 4 : แสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม

ข้อ 16. จุดเด่นของเว็บไซต์กรมการแพทย์ คือ
ข้อ 17. จุดที่ควรปรับปรุง (โดยเฉพาะในข้อที่ตอบ "น้อย" หรือ "ไม่พอใจ" จากหัวข้อความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กรมการแพทย์) คือ
ข้อ 18. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ :

WEBSITE POLICY PRIVACY POLICY WEBSITESECURITY POLICY สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อ :

88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0-2590-6000

แฟกซ์. 0-2591-8253

อีเมล์ : WEBMASTER@DMS.MAIL.GO.TH