ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมการแพทย์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมการแพทย์จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 ที่ต้องการให้ประชาชนมีโอกาสในการรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการได้ด้วยตนเองในเบื้องตน รวมทั้งส่งเสริมให้การบริหารงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมการแพทย์ดำเนินงานโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์ ตั้งอยู่ห้อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้มาสอบถามและค้นคว้า ดังนี้

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการแพทย์
สำนักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์ โทร 0-2590-6073 , 0-2590-6077 โทรสาร 0-2591-8266

แบบสำรวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจการรับบริการ
ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ :

WEBSITE POLICY PRIVACY POLICY WEBSITESECURITY POLICY สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อ :

88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0-2590-6000

แฟกซ์. 0-2591-8253

อีเมล์ : WEBMASTER@DMS.MAIL.GO.TH