• กรมการแพทย์ มีภารกิจในการพัฒนาวิชาการด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ฝ่ายกาย โดยมีหน้าที่
      1.ศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนา เผยแพร่ องค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการแพทย์ที่สมคุณค่าของประเทศ
      2.กำหนด พัฒนา เผยแพร่ และติดตามคุณภาพมาตรฐานทางการแพทย์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
      3.ถ่ายความความรู้ และเพิ่มพูนทักษะบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการแก่เครือข่ายบริการสุขภาพและประชาคมอาเซียน
      4.บริการทางการแพทย์ในระดับตติยภูมิและสูงกว่าอย่างได้มาตรฐานในระดับสากล
      5.พัฒนาและเสนอนโยบายด้านการแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน
      6.พัฒนาและเสนอนโยบาย แนวทางการป้องกันและบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด บุหรี่ และสุรา
 • หน่วยงานสังกัดกรมการแพทย์แบ่งเป็น 6 กลุ่มคือ
      1.กลุ่มโรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี และโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
      2.กลุ่มสถาบันด้านโรคเฉพาะทาง ได้แก่ สถาบันโรคทรวงอก สถาบันประสาทวิทยา โรงพยาบาลสงฆ์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ............................
      3.กลุ่มสถาบันเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง ได้แก่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค
      4.กลุ่มสถาบันเฉพาะทางด้านยาเสพติด ได้แก่ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดฯและโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาค
      5.กลุ่มสนับสนุนและพัฒนาวิชาการ ได้แก่ สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาการแพทย์ สำนักสารสนเทศการแพทย์ สำนักนิเทศระบบการแพทย์ สำนักกฎหมายการแพทย์
      6.กลุ่มสนับสนุนบริการ ได้แก่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กองคลัง กลุ่มตรวจสอบภาย และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 • สถานพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ ซึ่งมีศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ มีดังนี้
      1.โรงพยาบาลราชวิถี มีความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดทางกล้อง การปลูกถ่ายอวัยวะ โรคไต เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ โสตศอนาสิก โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็ง
      2.โรงพยาบาลเลิดสิน มีความเป็นเลิศด้านโรคกระดูกและข้อ
      3.โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี มีความเป็นเลิศด้านอาชีวเวชศาสตร์ และด้านอุบัติเหตุ
      4.โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) มีความเป็นเลิศด้านจักษุวิทยา
      5.สถาบันโรคทรวงอก มีความเป็นเลิศด้านโรควัณโรค และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
      6.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มีความเป็นเลิศด้านโรคไข้เลือดออก ทารกแรกเกิด และศัลยกรรมทารกแรกเกิด
      7.โรงพยาบาลสงฆ์ มีความเป็นเลิศด้านสุขภาพพระสงฆ์
      8.สถาบันสิริธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ มีความเป็นเลิศด้านเวชกรรมฟื้นฟู
      9.สถาบันทันตกรรม มีความเป็นเลิศด้านรากฟันเทียม
      10.สถาบันประสาทวิทยา มีความเป็นเลิศด้านโรคหลอดเลือดสมอง
      11.สถาบันพยาธิวิทยา มีความเป็นเลิศด้านพยาธิวิทยา
      12.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง
      13.สถาบันโรคผิวหนัง มีความเป็นเลิศด้านโรคผิวหนัง
      14.สถาบันเวชศาสตร์ฯ ผู้สูงอายุ มีความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
      15.สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดฯ มีความเป็นเลิศด้านยาเสพติด
 • ในกรณีที่ต้องการร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมการแพทย์ สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงาน........................... หมายเลขโทรศัพท์ 02-5906149

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ :

WEBSITE POLICY PRIVACY POLICY WEBSITESECURITY POLICY สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อ :

88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0-2590-6000

แฟกซ์. 0-2591-8253

อีเมล์ : WEBMASTER@DMS.MAIL.GO.TH