งานคุ้มครองจริยธรรมและป้องกันการทุจริต


ลำดับหัวข้อ/เรื่องวันที่QR Code
1รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต ประจำปี 256215 ก.ค. 2563
2โครงการสำรวจข้อมูลและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมการแพทย์ ปี 256315 ก.ค. 2563
3การดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมการแพทย์ ปี 256315 ก.ค. 2563
4การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (การใช้รถ) ปี 6314 ก.ค. 2563
5แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563พร้อมแบบรายงานผลการดำเนินงาน14 ก.ค. 2563
6รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต ประจำปี 256314 ก.ค. 2563
7มาตรฐานการปฏิบัติงาน : คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่และเลขานุการ การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน กรมการแพทย์12 ก.ค. 2563
8อธิบดีประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง11 ก.ค. 2563
9แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน11 ก.ค. 2563
10หลักเกณฑ์การใชรถส่วนกลาง11 ก.ค. 2563
11รายงานสรุปผลการสำรวจข้อมูลและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมการแพทย์18 มี.ค. 2563
12รายงานสรุปผลการสำรวจข้อมูลและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมการแพทย์18 มี.ค. 2563
  • 1
รายการต่อหน้า1 - 12 ใน 12 รายการ

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ :

WEBSITE POLICY PRIVACY POLICY WEBSITESECURITY POLICY สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อ :

88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0-2590-6000

แฟกซ์. 0-2591-8253

อีเมล์ : WEBMASTER@DMS.MAIL.GO.TH