กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ


ลำดับหัวข้อ/เรื่องวันที่QR Code
1กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.256210 มิ.ย. 2563
2นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี04 มิ.ย. 2563
3กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์ ฉบับที่219 ม.ค. 2560
4กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์19 ม.ค. 2560
5แนวทางปฏิบัติการคืนเงินยืมราชการ16 ก.ย. 2558
6แนวทางการบริหารจัดการงานออกแบบ และปรับแบบงบลงทุนก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 256122 ก.ย. 2558
7หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่องการใช้งานระบบการจัดทำรายงานการเงินรวมของหน่วยงานภาครัฐ08 ก.ย. 2558
8การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 255816 ก.ย. 2558
9หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ20 ส.ค. 2558
10แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์และด้วยวิธีประกวเราคาอิเล็กทรอนิกส์08 ก.ย. 2558
11แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255901 ส.ค. 2558
12แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน01 ส.ค. 2558
13แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559(บันทึกข้อความ)24 ก.ค. 2558
14แนวทางการเรียกเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ(ช.ค.บ.) ซึ่งผู้รับบำนาญพิเศษในฐานะทายาทได้รับไปเกินสิทธิส่งคืนคลัง29 ก.ค. 2558
  • 1
รายการต่อหน้า1 - 14 ใน 14 รายการ

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ :

WEBSITE POLICY PRIVACY POLICY WEBSITESECURITY POLICY สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อ :

88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0-2590-6000

แฟกซ์. 0-2591-8253

อีเมล์ : WEBMASTER@DMS.MAIL.GO.TH