ลำดับหัวข้อ/เรื่องวันที่QR Code
56การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 256101 ก.พ. 2561
69Start up SME ทำไงดี ตีไม่แตก ผลิตภัณฑ์จากแนวคิดสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ วิพากย์โดย นายแพทย์การุณ ตรงนำชัย บริษัทแอดวานซ์ เมดิเทค01 ก.ย. 2560
70Start up SME ทำไงดี ตีไม่แตก ผลิตภัณฑ์จากแนวคิดสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมทางการแพทย์01 ก.ย. 2560
71พลังนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ Germ Guard นวัตกรรมพลังมังคุด โดย ศ.ดร.พิชญ์ ศุภผล01 ก.ย. 2560
72พลังนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ เทคโนโลยีพลาสมาเย็นเพื่อวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางการแพทย์ โดย รศ.ธีรวรรณ บุญวรรณ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี01 ก.ย. 2560
73พลังนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ หุ่นยนต์ดินสอ โดย นายเฉลิมพล ปุณโณทก บริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จำกัด01 ก.ย. 2560
74เส้นทางสู่ความสำเร็จนวัตกรรมทางการแพทย์01 ก.ย. 2560
75How to SME Start up อุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดย นายพีระพัฒน์ ทอคำ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย01 ก.ย. 2560
113คู่มือประชาชนกรมการแพทย์ โรงพยาบาลส่วนภูมิภาค จำนวน 15 คู่มือ01 มิ.ย. 2560
167คู่มือหน่วยงานสนับสนุน จำนวน 7 คู่มือ01 มิ.ย. 2560
168คู่มือประชาชนกรมการแพทย์ โรงพยาบาลส่วนกลาง จำนวน 24 คู่มือ01 มิ.ย. 2560
32 แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงกรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.256101 ส.ค. 2561
37แบบแสดงความคิดเห็น (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ พ.ศ.2561-256502 ก.ค. 2561
160เอกสารการประชุมและภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพองค์กรด้วยการบริหารยุทธศาสตร์แบบมุ้งเน้นผลสัมฤทธิ์ ในระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 255802 ต.ค. 2558
133แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรมการแพทย์ (แผนบูรณาการด้านส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา)02 พ.ย. 2559
134แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประมาณ พ.ศ.2560 กรมการแพทย์ (แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพตามคนตามช่วงวัย)02 พ.ย. 2559
19กฎหมายด้านการพัฒนาระบบการเงินและพัสดุ02 เม.ย. 2562
20กฎหมายด้านตรวจสอบ02 เม.ย. 2562
21กฎหมายด้านบัญชี02 เม.ย. 2562
22กฎหมายด้านงบประมาณ02 เม.ย. 2562
รายการต่อหน้า1 - 20 ใน 169 รายการ

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ :

WEBSITE POLICY PRIVACY POLICY WEBSITESECURITY POLICY สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อ :

88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0-2590-6000

แฟกซ์. 0-2591-8253

อีเมล์ : WEBMASTER@DMS.MAIL.GO.TH