ลำดับหัวข้อ/เรื่องวันที่QR Code
161เอกสารประกอบการนำเสนอ ประชุมวิชาการ 3 ก.ย. 5814 ก.ย. 2558
162เอกสารประกอบการนำเสนอ ประชุมวิชาการ 2 ก.ย. 5814 ก.ย. 2558
163สื่อวิดีทัศน์การบริหารเชิงยุทธศาสตร์07 ก.ย. 2558
164เอกสารการประชุมสัมมนาการคลอดมาตรฐานและการดูแลทารกแรกเกิด วันที่ 24-26 สิงหาคม 2558 จ.เพรชบุรี27 ส.ค. 2558
165สรุปผลการบริหารความเสี่ยงกรมการแพทย์ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 1 (ต.ค.57 - มี.ค.58)24 ส.ค. 2558
166แผนปฏิบัติการกรมการแพทย์ ปีงบประมาณ 2558 กระทรวงสาธารณสุข24 ส.ค. 2558
167คู่มือหน่วยงานสนับสนุน จำนวน 7 คู่มือ01 มิ.ย. 2560
168คู่มือประชาชนกรมการแพทย์ โรงพยาบาลส่วนกลาง จำนวน 24 คู่มือ01 มิ.ย. 2560
169กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.256220 มิ.ย. 2562
รายการต่อหน้า161 - 169 ใน 169 รายการ

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ :

WEBSITE POLICY PRIVACY POLICY WEBSITESECURITY POLICY สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อ :

88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0-2590-6000

แฟกซ์. 0-2591-8253

อีเมล์ : WEBMASTER@DMS.MAIL.GO.TH