ลำดับหัวข้อ/เรื่องวันที่QR Code
101Medical Social Work in Palliative Care What make the differences โดย นส.วีรมลล์ จันทรดี13 ก.ค. 2560
102Bereavement Care โดย พญ.ถิรพร ตั้งจิตติพร13 ก.ค. 2560
103Palliative Care in Neurology from The Real Experience โดย พญ.หฤทัย โชติสุขรัตน์13 ก.ค. 2560
104Workshop Common Symptom at EOL and management (สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย) Case Study โดย นพ.กิติพล นาควิโรจน์13 ก.ค. 2560
105การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกับการดูแลประคับประคอง โดย นพ.ปิยวิทย์ เนกขพัฒน์12 ก.ค. 2560
106Palliative Care กับกรมการแพทย์ โดย นพ.อากาศ พัฒนเรืองไล12 ก.ค. 2560
107Take home message ถอดรหัสตัวชี้วัด Service plan สาขา Palliative care โดย พญ.ปฐมพร ศิรประภาศิริ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ12 ก.ค. 2560
108ถอดรหัสตัวชี้วัด Service Plan สาขา Palliative Care โดย พญ.ปฐมพร ศิรประภาศิริ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ12 ก.ค. 2560
109การดำเนินงานพัฒนาการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง เขตสุขภาพที่ 3 โดย นพ.สุรชัย โชคครรชิตไชย12 ก.ค. 2560
110Palliative Care in Public Health System Global Trends and the Situation in Japan by Takeshi Terui, M.D. Ph.D.12 ก.ค. 2560
111Sustainable Palliative Care in Thailand by Theerapol Topanthanont, MD.12 ก.ค. 2560
112สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 6 เดือน14 มิ.ย. 2560
113คู่มือประชาชนกรมการแพทย์ โรงพยาบาลส่วนภูมิภาค จำนวน 15 คู่มือ01 มิ.ย. 2560
114เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดแนวทางการใช้เครื่องมือการประเมินระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลระดับต่างๆ เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2560 ณ โรงแรมปริ้น พาเลช กรุงเทพฯ11 พ.ค. 2560
115แจ้งข้อมูลจำนวนหน่วยงานบริการสุขภาพ12 เม.ย. 2560
116แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ พ.ศ.2560-256407 เม.ย. 2560
117นำเสนอการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Center of Excellence) เสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร และปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โสภณ เมฆธน วันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว กรมการแพทย์04 เม.ย. 2560
118CLS Course Guideline: General Comprehensive Life Support for Practitioners 201603 มี.ค. 2560
119คู่มือ หลักสูตรการพัมนาทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ระดับตติยภูมิเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับภัยพิบัติ03 มี.ค. 2560
120แบบประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลต่าง ๆ ฉบับปรับปรุง 26 ม.ค.256003 มี.ค. 2560
รายการต่อหน้า101 - 120 ใน 169 รายการ

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ :

WEBSITE POLICY PRIVACY POLICY WEBSITESECURITY POLICY สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อ :

88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0-2590-6000

แฟกซ์. 0-2591-8253

อีเมล์ : WEBMASTER@DMS.MAIL.GO.TH