ลำดับหัวข้อ/เรื่องวันที่QR Code
41แนวทางการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรสำหรับโรงพยาบาล สถาบัน15 มิ.ย. 2561
42ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256208 มิ.ย. 2561
43รายงานประจำปี 2560 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข31 พ.ค. 2561
44ร่างแผนจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.256225 พ.ค. 2561
45ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256223 พ.ค. 2561
46การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256120 พ.ค. 2561
47แผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ หมวดงบลงทุน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2563-256716 พ.ค. 2561
48จัดทำแผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ หมวดงบลงทุน ระยะ 5 ปี พ.ศ.2563-256716 พ.ค. 2561
49แผนปฏิบัติการ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256119 มี.ค. 2561
50ทิศกรมการแพทย์ 2561 The Best for the Most19 มี.ค. 2561
51แนวทางการจัดทำข้อมูลใช้ประกอบคำของบประมาณและขออนุมัติโครงการ07 มี.ค. 2561
52ข้อมูลรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 256007 มี.ค. 2561
53แผนฯ 12 สำหรับนักบริหาร เพื่อการพัฒนาประเทศไทย22 ก.พ. 2561
54เอกสารประกอบการตรวจเยี่ยมกรมการแพทย์ ของศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ22 ก.พ. 2561
55เอกสารการประชุมโครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัลกรมการแพทย์ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ09 ก.พ. 2561
56การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 256101 ก.พ. 2561
57บันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับราชวิทยาลัย (กรมการแพทย์ ลงนามเมื่อ 7 ธันวาคม 2560) รายละเอียดดังไฟล์แนบ25 ม.ค. 2561
58แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2561 กรมการแพทย์11 ต.ค. 2560
59เอกสารประกอบการประชุมเชิงนโยบายการพัฒนาระบบบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery: ODS)15 ธ.ค. 2560
60รายงานการตรวจสอบติดตามการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256117 พ.ย. 2560
รายการต่อหน้า41 - 60 ใน 169 รายการ

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ :

WEBSITE POLICY PRIVACY POLICY WEBSITESECURITY POLICY สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อ :

88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0-2590-6000

แฟกซ์. 0-2591-8253

อีเมล์ : WEBMASTER@DMS.MAIL.GO.TH