คณะผู้บริหาร

นางสาวอิสรี ตรีกมล
พญ.นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ
ที่ปรึกษากรมการแพทย์
นางสาวอิสรี ตรีกมล
นพ.ปราการ ถมยางกูร
ที่ปรึกษากรมการแพทย์
นางสาวอิสรี ตรีกมล
พญ.ปฐมพร ศิรประภาศิริ
ที่ปรึกษากรมการแพทย์
นางสาวอิสรี ตรีกมล
นพ.ธานินทร์ สนธิรักษ์
ที่ปรึกษากรมการแพทย์
นางสาวอิสรี ตรีกมล
นพ.อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ
ที่ปรึกษากรมการแพทย์
นางสาวอิสรี ตรีกมล
พญ.สายจินต์ อิสีประดิฐ
ที่ปรึกษากรมการแพทย์
นางสาวอิสรี ตรีกมล
นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา
ผอ.รพ.ราชวิถี
นางสาวอิสรี ตรีกมล
นพ.ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ
ผอ.รพ.เลิดสิน
นางสาวอิสรี ตรีกมล
นพ.สมบูรณ์ ทศบวร
ผอ.รพ.นพรัตนราชธานี
นางสาวอิสรี ตรีกมล
นพ.สมบูรณ์ ทศบวร
ผอ.สถาบันอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
นางสาวอิสรี ตรีกมล
นพ.เกรียงไกร นามไธสง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไรขิง)
นางสาวอิสรี ตรีกมล
นพ.สาธิต สันตดุสิต
ผอ.สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
นางสาวอิสรี ตรีกมล
นพ.ดลสุข พงษ์นิกร (รก.)
ผอ.โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
นางสาวอิสรี ตรีกมล
นพ.สกานต์ บุนนาค
รก.ผอ.สถาบันเวชศาสตร์ฯผู้สูงอายุ
นางสาวอิสรี ตรีกมล
นพ.ทัศนพงศ์ ไพรินทร์ (รก.)
ผอ.รพ.สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรฯ ชลบุรี
นางสาวอิสรี ตรีกมล
นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ
ผอ.รพ.สงฆ์
นางสาวอิสรี ตรีกมล
ทพ.อำนาจ ลิขิตกุลธนพร
ผอ.สถาบันทันตกรรม
นางสาวอิสรี ตรีกมล
นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์
ผอ.สถาบันประสาทวิทยา
นางสาวอิสรี ตรีกมล
พญ.ศศิธร ศิริมหาราช
ผอ.รพ.ประสาทเชียงใหม่
นางสาวอิสรี ตรีกมล
นพ.อดิศัย ภัตตาตั้ง
ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กฯ
นางสาวอิสรี ตรีกมล
พญ.ภัทรา อังสุวรรณ
ผอ.สถาบันพยาธิวิทยา
นางสาวอิสรี ตรีกมล
พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ
ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง
นางสาวอิสรี ตรีกมล
พญ.นริศรา งามขจรวิวัฒน์
ผอ.รพ.โรคผิวหนังฯ ตรัง
นางสาวอิสรี ตรีกมล
นพ.เอนก กนกศิลป์
ผอ.สถาบันโรคทรวงอก
นางสาวอิสรี ตรีกมล
นพ.จินดา โรจนเมธินทร์
ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
นางสาวอิสรี ตรีกมล
นพ.วีรวัต อุครานันท์
ผอ.รพ.มะเร็ง ลำปาง
นางสาวอิสรี ตรีกมล
นพ.อัครฐาน จิตนุยานนท์
ผอ.รพ.มะเร็ง ชลบุรี
นางสาวอิสรี ตรีกมล
นพ.อิสระ เจียวิริยบุญญา
ผอ.รพ.มะเร็ง อุดรธานี
นางสาวอิสรี ตรีกมล
นพ.พงศธร ศุภอรรถกร
ผอ.รพ.มะเร็ง อุบลราชธานี
นางสาวอิสรี ตรีกมล
นพ.เมธี วงศ์เสนา
ผอ.รพ.มะเร็ง สุราษฎร์ธานี
นางสาวอิสรี ตรีกมล
นพ.อาคม ชัยวีระวัฒนะ
ผอ.รพ.มหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี
นางสาวอิสรี ตรีกมล
-
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็ง ลพบุรี
นางสาวอิสรี ตรีกมล
นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา
ผอ.สถาบันบำบัดรักษาฯ
นางสาวอิสรี ตรีกมล
นพ.วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์
ผอ.รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่
นางสาวอิสรี ตรีกมล
นพ.ธวัช ลาพินี
ผอ.รพ.ธัญญารักษ์ สงขลา
นางสาวอิสรี ตรีกมล
นพ.ชาญชัย ธงพานิช
ผอ.รพ.ธัญญารักษ์ ขอนแก่น
นางสาวอิสรี ตรีกมล
นพ.อดิศักดิ์ งามขจรวิวัฒน์
ผอ.รพ.ธัญญารักษ์ ปัตตานี
นางสาวอิสรี ตรีกมล
นพ.วีรวัต อุครานันท์
รก.ผอ.รพ.ธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน
นางสาวอิสรี ตรีกมล
นพ.ธิติ อึ้งอารี
ผอ.รพ.ธัญญารักษ์ อุดรธานี
นางสาวอิสรี ตรีกมล
นพ.กิตติวัฒน์ มะโนจันทร์
ผอ.กองวิชาการแพทย์
นางสาวอิสรี ตรีกมล
ร.อ.นพ.สมชาย ธนะสิทธิชัย
ผอ.สถาบันวิจัยและประเมินฯ
นางสาวอิสรี ตรีกมล
นพ.จินดา โรจนเมธินทร์
ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
นางสาวอิสรี ตรีกมล
นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ
ผอ.สำนักดิจิทัลการแพทย์
นางสาวอิสรี ตรีกมล
นพ.ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์
ผอ.สำนักนิเทศระบบการแพทย์
นางสาวอิสรี ตรีกมล
นพ.วิชาญ กาญจนถวัลย์ (รก.)
ผอ.สถาบันเวชศาสตร์การออกฯ
นางสาวอิสรี ตรีกมล
นพ.ศักดิ์ชัย ถิรวิทยาคม (รก.)
ผอ.สำนักกฎหมายการแพทย์
นางสาวอิสรี ตรีกมล
นางทิวา รัชทินพันธ์
เลขานุการกรม
นางสาวอิสรี ตรีกมล
นางศรีปัญญา วัชนาค
ผอ.กองบริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาวอิสรี ตรีกมล
นางนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์
ผอ.กองบริหารการคลัง
นางสาวอิสรี ตรีกมล
นางลินนา งามโสภณ
รก.ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน
นางสาวอิสรี ตรีกมล
นางสาวบังอร บุญรักษาสัตย์
ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสาวอิสรี ตรีกมล
ร.อ.นพ.ธานินทร์ สนธิรักษ์
ผอ.ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ
นพ.ธีรชัย ยงชัยตระกูล ผอ.สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1
นพ.อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์
(โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่) ผอ.สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1
(เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน น่าน แพร่ เชียงราย พะเยา)
นพ.ธีรชัย ยงชัยตระกูล ผอ.สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1
นพ.ถาวรรัฐ เรืองโรจน์รุ่ง
(สำนักนิเทศระบบการแพทย์) ผอ.สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2
(พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก)
นพ.ธีรชัย ยงชัยตระกูล ผอ.สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1
พญ.สุรัฐญา ศิริอาชากุล
(โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี) ผอ.สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 3
(นครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร อุทัยธานี ชัยนาท)
นพ.ธีรชัย ยงชัยตระกูล ผอ.สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1
ร.ท.ปิยะวัชร เลิศสมบูรณ์
(สถาบันโรคทรวงอก) ผอ.สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 4
(พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายก)
นพ.ธีรชัย ยงชัยตระกูล ผอ.สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1
นพ.ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์ (ส.มะเร็งแห่งชาติ) ผอ.สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 5
(ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม)
นพ.ธีรชัย ยงชัยตระกูล ผอ.สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1
นพ.เขตต์ ศรีประทักษ์
(สถาบันโรคทรวงอก) ผอ.สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 6
(จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สมุทรปราการ)
นพ.ธีรชัย ยงชัยตระกูล ผอ.สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1
พญ.นัยนา ณีศะนันท์
(สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) ผอ.สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 7
(ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์)
นพ.ธีรชัย ยงชัยตระกูล ผอ.สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1
พญ.น้ำทิพย์ หมั่นพลศรี
(โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี) ผอ.สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 8
(หนองคาย หนองบัวลำภู เลย อุดรธานี บึงกาฬ นครพนม สกลนคร)
นพ.ธีรชัย ยงชัยตระกูล ผอ.สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1
ว่าที่ ร.ต.ท.หญิงนภา ศิริวัฒนากุล
(โรงพยาบาลราชวิถี) ผอ.สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 9
(ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์)
นพ.ธีรชัย ยงชัยตระกูล ผอ.สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1
นพ.เฉลิมพล ไชยรัตน์
(โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) ผอ.สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 10
(ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี มุกดาหาร)
นพ.ธีรชัย ยงชัยตระกูล ผอ.สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1
พญ.ฟ้าใส ภักดิกมล
(โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี) ผอ.สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 11
(ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง กระบี่ พังงา ภูเก็ต)
นพ.ธีรชัย ยงชัยตระกูล ผอ.สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1
พญ.วายุพา วงศ์วิกรม
(สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์)
ผอ.สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 12 (สงขลา สตูล นราธิวาส ปัตตานี ยะลา ตรัง พัทลุง)
นพ.ธีรชัย ยงชัยตระกูล ผอ.สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1
นพ.กุลพัฒน์ วีรสาร
(สถาบันประสาทวิทยา) ผอ.สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 13

ทำเนียบอธิบดีกรมการแพทย์

อธิบดี กรมการแพทย์ พันโทนิตย์ เวชชวิศิษฏ์
12 มี.ค. 2485 - 30 ก.ย. 2501


อธิบดี กรมการแพทย์ นพ.สงัด เปล่งวานิช์
1 เม.ย. 2502 - 17 ม.ค. 2504


อธิบดี กรมการแพทย์ พลตรีวิบูลชีพ บุญ–หลง
18 ต.ค. 2504 - 1 ม.ค. 2505


อธิบดี กรมการแพทย์ ศ.นพ. ฝน แสงสิงแก้ว
1 ต.ค. 2505 - 1 ต.ค. 2506


อธิบดี กรมการแพทย์ พันตรีบุลศักดิ์ วัฒนผาสุข
6 พ.ย. 2506 - 1 ต.ค. 2508


อธิบดี กรมการแพทย์ นพ.ประเทือง สิงคาลวณิช
1 ต.ค. 2509 - 1 มี.ค. 2512


อธิบดี กรมการแพทย์ นพ.เชิด โทณะวณิก
2 มี.ค. 2512 - 20 ก.พ. 2517


อธิบดี กรมการแพทย์ ศ.นพ.ประกอบ ตู้จินดา
1 ต.ค. 2517 - 1 ก.ย. 2518


อธิบดี กรมการแพทย์ นพ.นิพนธ์ สุวัฑฒนา
2 ก.ย. 2518 - 30 ก.ย. 2521


อธิบดี กรมการแพทย์ นพ.กมล สินธวานนท์
1 ต.ค. 2521 - 25 เม.ย. 2528


อธิบดี กรมการแพทย์ นพ.ณรงค์ สดุดี
1 พ.ค. 2528 - 30 ก.ย. 2531


อธิบดี กรมการแพทย์ นพ.สุจินต์ ผลากรกุล
1 ต.ค. 2531 - 30 ก.ย. 2534


อธิบดี กรมการแพทย์ พล.ร.ต.นพ.วิทุร แสงสิงแก้ว
1 ต.ค. 2534 - 30 ก.ย. 2537


อธิบดี กรมการแพทย์ นพ.วุฒิกิจ ธนะภูมิ
1 ต.ค. 2537 - 30 ก.ย. 2539


อธิบดี กรมการแพทย์ นพ.ฉันทกรณ์ ชุติดำรง
1 ต.ค. 2539 - 30 ก.ย. 2540


อธิบดี กรมการแพทย์ นพ.ชาติ พิชญางกูร
1 ต.ค. 2540 - 30 ก.ย. 2541


อธิบดี กรมการแพทย์ นพ.ดำรงค์ บุญยืน
1 ต.ค. 2541 - 2 ธ.ค. 2541


อธิบดี กรมการแพทย์ นพ.มงคล ณ สงขลา
1 ต.ค. 2542 - 30 ก.ย. 2543


อธิบดี กรมการแพทย์ นพ.เสรี ตู้จินดา
1 ต.ค. 2543 - 30 ก.ย. 2547


อธิบดี กรมการแพทย์ นพ.ชาตรี บานชื่น
1 ต.ค. 2547 - 8 เม.ย. 2551


อธิบดี กรมการแพทย์ นพ.เรวัต วิศรุตเวช
9 เม.ย. 2551 - 30 ก.ย. 2554


อธิบดี กรมการแพทย์ พญ. วิลาวัณย์ จึงประเสริฐ
1 ต.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2556


อธิบดี กรมการแพทย์ นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา
1 ต.ค. 2556 - 30 ก.ย. 2559


อธิบดี กรมการแพทย์ นพ.ธีรพล โตพันธานนท์
1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560


รายชื่อผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Office : CIO )
หน่วยงาน สังกัดกรมการแพทย์


ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ | แนวนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ


ลำดับ หน่วยงาน ชื่อสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
1 กรมการแพทย์ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรม 0-2590-6008
2 สำนักงานเลขานุการกรม นางทิวา รัชทินพันธ์ เลขานุการกรมกรมการแพทย์ 0-2591-8282
3 กองบริหารการคลัง นายหมอน ดีดวงพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบการคลัง 0-2590-6121
4 สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ นางอรุณี ไทยะกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 0-2590-6217
5 กองบริหารทรัพยากรบุคคล นางสาววรรณวิสา แสงนพรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 0-2590-6202
6 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน นายจินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการ 0-2590-6338
7 กองวิชาการแพทย์ นายอิสระพงษ์ พิยะ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ 0-2590-6220
8 สำนักนิเทศระบบการแพทย์ นายกิตติวัฒน์ มะโนจันทร์ รักษาการผู้อำนวยการ 0-2590-6332
9 กลุ่มตรวจสอบภายใน นางกฤตยา วัลอาจ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ 0-2590-6228
10 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นางสาวบังอร บุญรักษาสัตย์ ผู้อำนวยการ 0-2590-6132
11 สำนักดิจิทัลการแพทย์ นายภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ ผู้อำนวยการ 0-2590-6316
12 สำนักกฎหมายการแพทย์ ว่าที่ร.ต.พรชัย เอี่ยมเศรษฐกุล หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศกฎหมายการแพทย์ 0-2590-6375
13 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี นายอภิชัย สิรกุลจิรา รองอำนวยการด้านการแพทย์ 081-2585445
14 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) นายปิติพงศ์ สุรเมธากุล นายแพทย์ชำนาญการ 0-3422-5818 ต่อ 7172,7174
15 โรงพยาบาลราชวิถี นายไพโรจน์ เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ 0-2644-6817
16 โรงพยาบาลเลิดสิน นายชัยสิทธิ์ ใบไม้ หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 0-2353-9833-4
17 โรงพยาบาลสงฆ์ นายรัฐดำรง ธรรมโชติ นายแพทย์เชี่ยวชาญ 0-2640-9537-70 ต่อ 1506
18 สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ นางสาวนภัสกรณ์ โกมารทัต หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2591-4242 ต่อ 6729
19 สถาบันทันตกรรม นางสาวศศิธร ทวีเดช รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ 0-2547-0356
20 สถาบันประสาทวิทยา นางธเนศ เติมกลิ่นจันทร์ นายแพทย์เชี่ยวชาญการพิเศษ 0-2306-9812
21 สถาบันพยาธิวิทยา นายประสพชัย พานาดา นักวิชาการสถิติชำนาญการ 0-2354-8208-15 ต่อ 128
22 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ นายจุมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ 0-2202-6800 ต่อ 1555
23 สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ นายล่ำซำ ลักขณาภิชนชัช รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ 0-2531-0080-8 ต่อ 322
24 สถาบันโรคทรวงอก นางสาวธัญนุช สัญชาติ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 0-2591-999 ต่อ 30920
25 สถาบันโรคผิวหนัง นายปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ์ หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยา 0-2354-5222 ต่อ2311
26 สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชฯ นางสาวลักษณา ศิริชื่นวิจิตร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 0-2591-8277
27 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี นายกิตติชัย มูลวิริยกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคโนโลยีและสารสนเทศ 0-2354-8319 ต่อ 62109
28 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นางรัตนา จันทร์แจ่ม รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ 08-9635-8632
29 โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี นายอดิษฐ์ โชติพานิช นายแพทย์เชี่ยวชาญ 0-3878-3995 ต่อ 236
30 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี นางสุรัฐญา ศิริอาชากุล รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ 0-3662-1800 ต่อ 230,7560
31 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นายดลสุข พงษ์นิกร นายแพทย์ชำนาญการ 0-5433-5262-8 ต่อ 181,113,215
32 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี นางสาวดาริกา ดาโรจน์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 0-4528-5616
33 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี นายธราธร ตุงคะสมิต นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 0-4220-7375-80 ต่อ 1201
34 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี นางสาวนิธิมา ศรีเกตุ นายแพทย์ชำนาญการนายแพทย์ชำนาญการพิเศษด้านเวชกรรมสาขารังสีวิทยา 0-7727-7598
35 โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรี นางสาวนิรินธน์ กุลวรรณวิจิตร นายแพทย์ชำนาญการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ 0-2546-1960-6ต่อ 2015
36 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ นายอภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ 0-5329-8082-85 ม89 ต่อ 105
37 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา นายธนูรัตน์ พุทธชาติ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 0-7446-7468
38 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น นายปฏิพัทธ์ อัตขู รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ 0-4334-5390-2 ต่อ 102
39 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี นายสุนทรพจน์ ชูช่วย นายแพทย์ชำนาญการ 0-7346-0351-3 ต่อ 5555
40 โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน นางสาวเกศิณี วิสุทธิเทพกุล นายแพทย์ชำนาญการ 0-5361-3051-6
41 โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี นางนัฏพร อภิสิริเดช นายแพทย์ชำนาญการ 0-4229-5760 ต่อ 116
42 โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง นายสุตศรัญย์ พรึงลำภู รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ 0-7520-1210
43 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี นางสาวสุประวีณ์ โอภาเฉลิมพันธ์ รก.รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ 0-3834-3573
44 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ลำปาง นายดลสุข พงษ์นิกร นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกั
45 ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ นายจิติศักดิ์ พูนศรีสวัสดิ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ :

WEBSITE POLICY PRIVACY POLICY WEBSITESECURITY POLICY สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อ :

88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0-2590-6000

แฟกซ์. 0-2591-8253

อีเมล์ : WEBMASTER@DMS.MAIL.GO.TH