ข่าวเด่นประเด็นร้อน ข่าวเด่นประเด็นร้อน

สบยช. คุมเข้ม ออกมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจาย ไวรัสโคโรนา  ในสถานพยาบาลยาเสพติดและ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว

กรมการแพทย์โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) ออกมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานพยาบาลยาเสพติด ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ปี พ.ศ. 2546 นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในทุกระบบการบำบัดรักษา กรมการแพทย์ โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติดให้แก่สถานบำบัดทั่วประเทศ จึงได้จัดทำแนวทางป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานพยาบาลยาเสพติด ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ปี พ.ศ. 2546 ซี่งในสถานพยาบาลยาเสพติด มีแนวทางการดำเนินงานดังนี้ ขั้นตอนการรับผู้ป่วย ให้คัดกรอง ประเมินความเสี่ยงของการติดเชื้อ COVID-19 ในผู้ป่วย ญาติ และผู้นำส่ง ควบคู่กับการคัดกรองการติดยาเสพติด หากพบความเสี่ยงให้ส่งต่อไปยังคลินิก ARI (Acute Respiratory Infection) ของสถานพยาบาลนั้น ทั้งนี้ในระหว่างการประเมินควรให้ผู้ป่วย ญาติ และผู้นำส่ง สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างกันประมาณ 1 -2 เมตร สำหรับเจ้าหน้าที่ให้สวมหน้ากากอนามัย และ/หรือ Face shield ด้วย ใช้เวลาในการซักถามให้น้อยที่สุด หากมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งการประสานหรือให้การช่วยเหลืออื่น ควรใช้การติดต่อทางโทรศัพท์ ทั้งนี้ควรให้ความรู้ความเข้าใจ กับผู้ป่วยและญาติเรื่องการป้องกันการติดและแพร่กระจายเชื้อ COVID – 19 ขั้นตอนการบำบัดฟื้นฟู งดเว้นการบำบัดฟื้นฟูในรูปแบบ กลุ่มบำบัด ทั้งในผู้ป่วยและญาติ รวมทั้งการบำบัดแบบค่าย/ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือการบำบัดรูปแบบอื่นที่เป็นการรวมกลุ่มผู้ป่วย เว้น/ยืดหยุ่นระยะเวลาการนัดผู้ป่วยมาสถานพยาบาล และใช้วิธีการช่วยเหลือ/บำบัดผ่านช่องทางการสื่อสารอื่น เช่น โทรศัพท์ การเยี่ยมบ้านโดย รพ.สต. หรือ อสม เป็นต้น หากมีความจำเป็นต้องให้การช่วยเหลือ/บำบัด ให้ใช้วิธีการแบบรายบุคคล และใช้อุปกรณ์ป้องกัน ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องต้องรับยาต่อเนื่อง ให้ใช้ระบบบริหารจัดการเดียวกับการรับส่งยาสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังของสถานพยาบาลนั้นๆ ในกรณีผู้ป่วยที่จำเป็นต้องรักษาแบบผู้ป่วยใน ควรใช้ระบบป้องกัน ควบคุมการติดเชื้อเช่นเดียวกับ กลุ่มเสี่ยง/สัมผัสโรค COVID - 19 ขั้นติดตามการรักษา งดการนัดผู้ป่วยมาที่สถานพยาบาล และติดตามดูแลช่วยเหลือผ่านโทรศัพท์ ไลน์ รวมทั้งการติดตามโดยใช้เครือข่ายชุมชน หรือ อสม. ในเขตพื้นที่ นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในกรณีของสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ปี พ.ศ. 2545 เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง จากโอกาสการรับเชื้อในระหว่างการควบคุมตัวในระยะเวลารอตรวจพิสูจน์ ซึ่งมีแนวทางในการดำเนินงานดังนี้ ควรชะลอการรับผู้ป่วยใหม่ ในกรณีจำเป็นต้องรับผู้ป่วยใหม่ ให้คัดกรอง ประเมินความเสี่ยงของติดเชื้อ ทั้งผู้ป่วย ญาติและผู้นำส่ง ควบคู่กับการซักประวัติการติดยาเสพติด รวมทั้งประวัติการถูกกักกันตัวในสถานที่รอตรวจพิสูจน์ ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา หากพบว่ามีไข้มากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือประวัติมีไข้ หรือสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อ ควรปรับแผนการรักษาเป็นแบบไม่ควบคุมตัว ทั้งนี้ในผู้ป่วยรับใหม่ทุกราย ควรเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ โดยการให้สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา แยกพื้นที่เรือนนอน เว้นระยะห่างระหว่างเตียงอย่างน้อย 1-2 เมตร แยกอุปกรณ์เครื่องใช้ แยกรับประทานอาหาร และให้วัดไข้ ประเมินอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีเสมหะ เป็นระยะเวลา 14 วัน งดญาติเยี่ยม และงดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางการเยี่ยมผ่านระบบการสื่อสารต่างๆ เช่น โทรศัพท์ หรือ Video call เป็นต้น ทั้งนี้ ควรสร้างควมรู้ความเข้าใจเรื่องการเฝ้าระวังและการป้องกันการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งในกลุ่มกลุ่มผู้เข้ารับการฟื้นฟู และเจ้าหน้าที่ผู้ให้การบำบัดฟื้นฟู การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ และให้ใช้หน้ากากอนามัย /หน้ากากผ้า การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และการแยกอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ภายในศูนย์ฟื้นฟู หากประสบปัญหาด้านยาและสารเสพติดสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนยาเสพติด 1165 และ www.pmnidat.go.th ********************************************* #กรมการแพทย์ #สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี #COVID-19 -ขอขอบคุณ- 8 เมษายน 2563

วันที่ 08 เม.ย. 2563

อ่านต่อ

แพทย์ผิวหนังแนะนำการใช้แอลกอฮอล์เจล

แพทย์ผิวหนังแนะนำการใช้แอลกอฮอล์เจล กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนัง แนะนำการใช้แอลกอฮอล์เจล การทดสอบการแพ้แอลกอฮอล์เจล รวมถึงแนะนำหลักการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา ในสถานการณ์ที่เกิดโรคระบาด นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ในปัจจุบันทั่วโลกกำลังเกิดวิกฤติโรคระบาดไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด - 19 วิธีการที่ทำให้รอดพ้นจากโรคระบาดนี้ได้ หนึ่งในหนทางที่ดีที่สุด คือการล้างมือหรือการใช้แอลกอฮอล์เจล แต่หากต้องทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ อาจมีผลกระทบต่อผิวหนัง ได้แก่ 1. ทำให้ผิวแห้ง เพราะแอลกอฮอล์จะระเหยไปดูดความร้อนบริเวณผิวหนังทำให้รู้สึกเย็น ถ้าใช้บ่อยๆ ผิวหนังจะแห้ง แนะนำให้ใช้โลชั่นหรือครีมบำรุงผิว เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผิว 2. อาจเกิดอาการแพ้แอลกอฮอล์เจล แนะนำให้ทดสอบด้วยการทาบริเวณผิวหนังใต้ท้องแขนด้านในทิ้งไว้ประมาณ 24 ชั่วโมงก่อน แพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ให้คำแนะนำเพิ่มเติมว่าอาการแพ้จะมีอาการมีผื่นแดงหรือเกิดอาการคัน หากมีอาการแพ้แนะนำให้หยุดใช้ อาการแพ้แอลกอฮอล์เจลนั้นมักจะเกิดเป็นอาการเฉพาะที่และไม่รุนแรง เช่น ผิวแห้ง แตก มีขุย หรือ มีผื่นแดงคัน โดยอาจจะเกิดจากผลของแอลกอฮอล์โดยตรงหรืออาจจะแพ้ส่วนผสมอื่นๆ เช่น แพ้ส่วนผสมน้ำหอม ก็ได้ สำหรับคนที่แพ้แอลกอฮอล์เจล แนะนำให้ใช้สบู่ฟอกมือแทน ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ไวรัสโคโรนา Covid-19 จะระบาดหรือติดต่อได้ง่าย แต่ก็โชคดีที่ไวรัสชนิดนี้ถูกทำลายได้ง่าย หลักการป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนา ในช่วงที่ไวรัสโคโรนากำลังระบาด คือ 1. ต้องตระหนักว่าเชื้อไวรัสไม่ได้ติดต่อจากการไอหรือจามเท่านั้น แต่เชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านสัมผัสเชื้อผ่านมือของเรา 2. โดยธรรมชาติ คนเราใช้มือสัมผัสใบหน้าบ่อยกว่าที่เราคิด โดยเฉลี่ย ประมาณ 20 ครั้งต่อชั่วโมง นั่นหมายถึงแต่ละวันเราสัมผัสใบหน้าเป็นร้อยๆ ครั้งซึ่งทำให้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้น เราจึงต้องมีสติและปรับพฤติกรรมในเรื่องนี้ให้มากขึ้น 3. การทำความสะอาดมือจึงเป็นเรื่องจำเป็น โดยต้องทำความสะอาดมือทุกครั้งเมื่อไปสัมผัสสิ่งต่างๆ ที่ไม่แน่ใจว่าจะมีเชื้ออยู่ 4. การทำความสะอาดมือจะใช้การล้างด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือสเปรย์ก็ได้ แต่ต้องใช้ให้ถูกวิธี โดยต้องใช้เวลาในการทำความสะอาดอย่างน้อย 20 วินาที และให้ครบทุกบริเวณของมือจนถึงข้อมือทั้งสองข้าง และต้องทิ้งไว้ให้แอลกอฮอล์แห้งตามธรรมชาติ 5. ถ้ากังวลว่าจะแพ้ แนะนำให้ทดสอบการแพ้ก่อนการใช้ ถ้ามีอาการน่าสงสัยให้หยุดใช้และปรึกษาแพทย์ทันที ***************************************** แพทย์ผิวหนังแนะนำการใช้แอลกอฮอล์เจล # สถาบันโรคผิวหนัง #กรมการแพทย์ - ขอขอบคุณ - 1 เมษายน 2563

วันที่ 01 เม.ย. 2563

อ่านต่อ

กรมการแพทย์ งดบริการทางทันตกรรม หากพบผู้ป่วยมีความเสี่ยงป่วย COVID-19

กรมการแพทย์ ห่วงใยประชาชน แนะ เลี่ยงการรับบริการที่รอได้และการรักษาที่ก่อให้เกิดละอองฝอย ในสถานการณ์ระบาดโรค Covid -19 แต่หากมีอาการปวด หรือกรณีฉุกเฉิน สามารถพบทันตแพทย์ได้ นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558 เพื่อรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้น และเป็นการรักษาความมั่นคง ในระบบสาธารณสุขของประเทศ ทันตแพทยสภา ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย องค์กรผู้บริหารคณะ ทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ สมาพันธ์ทันตแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีความเห็นร่วมกันในการออกมาตรการแนวทางปฎิบัติการรักษาทาง ทันตกรรมในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นมาตรการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนหรือมีประกาศเปลี่ยนแปลง ทันตแพทย์อำนาจ ลิขิตกุลธนพร ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการแพทย์ ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยและสุขภาพของผู้รับบริการ และความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด โดยให้การรักษาทางทันตกรรมเฉพาะกรณีฉุกเฉิน หรือภาวะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต เช่น ภาวะเลือดออกที่ควบคุมไม่ได้ การอักเสบติดเชื้อที่ก่อให้เกิดการบวมของเนื้อเยื่ออ่อนทั้งในหรือนอกช่องปาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต การได้รับอุบัติเหตุกระแทกบริเวณใบหน้า ที่มีความเสี่ยงต่อการขัดขวางการหายใจ เป็นต้น อย่างไรก็ตามควรดูแลรักษาฟันด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดปัญหาสุขภาพช่องปาก โดยการแปรงฟันให้สะอาดและถูกวิธี แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เวลาเช้าและเย็น หรือหลังรับประทานอาหาร เลือกใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ไม่ทานขนมจุบจิบและเครื่องดื่มที่มีรสหวาน เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดี ************************************************ #กรมการแพทย์ #สถาบันทันตกรรม #COVID-19 #เลี่ยงบริการทางทันตกรรมที่เร่งด่วน #บริการทางทันตกรรมเฉพาะกรณีฉุกเฉิน -ขอขอบคุณ- 31 มีนาคม 2563

วันที่ 31 มี.ค. 2563

อ่านต่อ

กิจกรรมผู้บริหารกรม กิจกรรมผู้บริหาร

เอกสาร

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ทันตแพทย์อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และแพทย์หญิงกฤติยา ศรีประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ กลุ่มภารกิจบริหารกองทุน สปสช. ร่วมแถลงข่าว กรณีโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีนายแพทย์ปราการ ถมยางกูร ที่ปรึกษากรมการแพทย์ ดำเนินรายการ ในประเด็นสถานการณ์ประจำวัน อุณหภูมิใจ และสิทธิคนไข้บัตรทอง ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ชั้น 9 อาคาร 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ทันตแพทย์อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และแพทย์หญิงกฤติยา ศรีประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ กลุ่มภารกิจบริหารกองทุน สปสช. ร่วมแถลงข่าว กรณีโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีนายแพทย์ปราการ ถมยางกูร ที่ปรึกษากรมการแพทย์ ดำเนินรายการ ในประเด็นสถานการณ์ประจำวัน อุณหภูมิใจ และสิทธิคนไข้บัตรทอง ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ชั้น 9 อาคาร 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ทันตแพทย์อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และแพทย์หญิงกฤติยา ศรีประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ กลุ่มภารกิจบริหารกองทุน สปสช. ร่วมแถลงข่าว กรณีโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีนายแพทย์ปราการ ถมยางกูร ที่ปรึกษากรมการแพทย์ ดำเนินรายการ ในประเด็นสถานการณ์ประจำวัน อุณหภูมิใจ และสิทธิคนไข้บัตรทอง ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ชั้น 9 อาคาร 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563

วันที่ 27 มี.ค. 2563

อ่านต่อ

หมวดข่าวสาร หมวดข่าวสาร

หน่วยบริการ หน่วยบริการ

หน่วยบริการ แอพพลิเคชั่น

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ :

WEBSITE POLICY PRIVACY POLICY WEBSITESECURITY POLICY สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อ :

88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0-2590-6000

แฟกซ์. 0-2591-8253

อีเมล์ : WEBMASTER@DMS.MAIL.GO.TH